Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

1.     Spółdzielnia nosi nazwę: „Spółdzielnia Socjalna Wielu Branż „KOOPERACJA”, w dalszej części Statutu zwa­na jest „Spółdzielnią".

2.     Spółdzielnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. - Ustawa o spółdziel­niach socjalnych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

 §2

Siedzibą Spółdzielni jest Mogielnica 34, gm Drobin, pow. płocki, woj. mazowieckie.

 §3

Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.

 §4

1.      Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób przewidziany przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.

2.      Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.                                  

            Tekst jednolity